Alles wat je moet weten over administratie recht in Nederland

In dit artikel

Als ondernemer of juridisch professional kom je vaak complexe vragen tegen over administratie recht in Nederland. Ik weet hoe overweldigend dat kan zijn, want ook ik heb voor diezelfde uitdagingen gestaan en ontdekte dat ons land een bewaarplicht van zeven jaar voor bedrijfsadministratie kent.

Dit artikel biedt heldere uitleg en praktische tips die jou door de wereld van het administratief recht leiden. Laat je meevoeren door deze gids en krijg grip op je administratie!

Belangrijkste inzicht

Met de juiste boekhoudsoftware stroomlijn jij je boekhouding enorm. Hoewel het aanbod enorm is, zijn er een paar toppers die altijd terugkomen. E-boekhouden is nog altijd de populairste. Dankzij het brede scala aan functionaliteiten is voor elke type ondernemer geschikt.

Ben je dienstverlenend veeleisend om kwaliteit, maar ook qua eenvoud? Dan is Moneymonk de uitverkorene.

Probeer e-Boekhouden gratis, en volg deze link voor een gratis maand Moneymonk.

Een stapel juridische documenten op het bureau van een rechter.

Samenvatting

  • Het administratieve recht in Nederland bepaalt hoe overheidsbesluiten worden genomen en biedt richtlijnen voor bestuurlijke processen.
  • Bestuurders en ondernemers moeten volgens de Nederlandse wet een deugdelijke administratie voeren, wat terug te vinden is in artikel 2:10 BW van het Burgerlijk Wetboek.
  • Administratief beroep stelt burgers in staat om besluiten van bestuursorganen aan te vechten zonder direct naar de rechter te stappen, wat een extra laag bescherming biedt voor hun rechten.
  • Een juiste administratie is essentieel voor bedrijven; het zorgt voor transparantie, helpt bij juridische kwesties en is de basis voor groei en succes.
  • De jurisprudentie, zoals de zaken Brens q.q./Sarper en Rosbeek q.q./Rademakers c.s., toont de strenge eisen die gesteld worden aan de administratieplicht en de gevolgen van het niet naleven ervan.

Definitie van Administratief Recht

Nu we een blik hebben geworpen op de inleiding, duiken we in de essentie van administratief recht. Het vormt de ruggengraat van het publiekrecht en is fundamenteal voor het functioneren van de overheid.

Regelgeving binnen dit rechtsgebied stelt duidelijke kaders voor hoe overheidsbesluiten worden genomen en geeft ons richtlijnen over bestuurlijke processen.

Elk besluit van een bestuursorgaan moet zich houden aan de regels die vastgelegd zijn in wetten zoals de Algemene wet bestuursrecht. Zo staat artikel 115 van de Grondwet toe dat wetten opgesteld door de wetgever invloed hebben op hoe geschillen worden beslecht.

Dit artikel sluit aan bij de need-to-knows die ik je wil meegeven over administratief recht, zonder te verzanden in onnodig ingewikkelde termen of jargon.

Een diverse groep ambtenaren bespreekt papierwerk in modern kantoor.

De betekenis van Administratief Recht in Nederland

Het administratief recht vormt de ruggengraat van de interactie tussen burgers en overheid, waarbij het essentieel is voor een eerlijke en transparante bestuursvoering. In Nederland speelt dit recht een cruciale rol bij het bepalen hoe besluiten worden genomen, hoe hier bezwaar tegen gemaakt kan worden en op welke wijze de overheid toezicht houdt.

Rol van administratief recht in het bestuursrecht

Administratief recht speelt een cruciale rol als het gaat om hoe het bestuur van een land functioneert. Het stelt duidelijke regels voor de manier waarop de overheid besluiten neemt en handelt.

Dit zorgt voor rechtszekerheid en houdt het bestuur verantwoordelijk voor zijn acties. Denk bijvoorbeeld aan de bezwaarschriftprocedure die ervoor zorgt dat burgers zich kunnen verzetten tegen besluiten van de overheid die hun rechten raken.

In mijn ervaring is het administratief recht ook essentieel voor de kwaliteit van het bestuur. Het voegt een extra laag toe van toezicht en controle, waardoor de kans op fouten verkleint.

Wanneer er toch geschillen ontstaan, biedt het administratief beroep een weg om tot een oplossing te komen. Dit helpt om een evenwicht te vinden tussen de behoeften van een hypercomplexe samenleving en een eerlijke besluitvorming door de overheid.

Een goede balans hiertussen is cruciaal voor zowel de burger als het bestuur. Nu zal ik wat dieper ingaan op de verschillen tussen administratief recht en staatsrecht.

Administratief recht versus staatsrecht

Terwijl het administratief recht zich richt op de besluitvorming binnen het bestuursrecht, kijk ik nu naar hoe dit verschilt van staatsrecht. Het is fascinerend om te zien dat het staatsrecht, de grondslagen van onze politieke structuur en de organisatie van de overheid behandelt.

Hier zijn staatsorganen zoals de Hoge Raad en gerechtshoven cruciaal en ligt de nadruk op de debiteuren- en crediteurenpositie. Deze fundamentele rechtsgebieden verschillen in toepassing en invloed.

In het dagelijks leven merk ik dat het administratief recht meer gericht is op de besluiten van individuele bestuursorganen, zoals gemeenten of ministeries. Het gaat hier om mijn rechten en plichten als burger tegenover deze instanties, waarbij een beslissing direct effect heeft op mijn situatie.

Het staatsrecht daarentegen beschouwt de bredere structuren en principes die mij als burger niet altijd direct raken maar wel essentieel zijn voor het functioneren van Nederland als democratische rechtsstaat.

Dit onderscheid zorgt soms voor complexe interacties, maar geeft ook duidelijke kaders waarbinnen ons land wordt bestuurd.

De Administratieplicht volgens de Wet

Binnen de Nederlandse wetgeving is de administratieplicht een essentiële verantwoordelijkheid voor ondernemers en bestuurders; het is jouw taak om een deugdelijke administratie te voeren die een helder beeld geeft van de financiële situatie van je bedrijf.

Dit fundament vormt niet alleen de basis voor transparante bedrijfsvoering maar beschermt ook tegen juridische risico’s en bestuurdersaansprakelijkheid.

Administratieplicht ex artikel 2:10 BW

Als ondernemer weet ik hoe belangrijk het is om mijn administratie op orde te hebben. De wet eist dit ook van mij, vooral via artikel 2:10 BW van het Burgerlijk Wetboek. Mijn bedrijf moet een deugdelijke administratie voeren die niet alleen de gezondheid van mijn zaak weergeeft, maar ook aan wettelijke verplichtingen voldoet.

Deze regel geldt voor alle rechtspersonen en zorgt ervoor dat alles transparant en traceerbaar blijft.

Het naleven van deze plicht is meer dan een formaliteit; het beschermt mij tegen risico’s zoals bestuurdersaansprakelijkheid. Het interessante is dat veel mensen denken dat dit alleen geldt voor de reguliere bedrijfsvoering, maar de wet kijkt verder.

Er zijn discussies over of het uitgebreider moet, vooral voor holdings. Dat houdt mij scherp. Mijn boekhouding up-to-date houden betekent dus ook dat ik potentiële problemen voor ben.

En geloof me, dat geeft rust.

Toepassing en naleving van de administratieplicht

Nu we weten wat de administratieplicht precies inhoudt, laten we ons richten op hoe deze toegepast en nageleefd moet worden. Elk bedrijf, groot of klein, moet zich houden aan de administratieplicht zoals beschreven in artikel 2:10 BW.

Dit betekent dat ik als bestuurder verantwoordelijk ben voor een correcte en volledige administratie die de financiële situatie van de rechtspersoon transparant maakt. Het gaat hier niet alleen om het bijhouden van inkomsten en uitgaven, maar ook om het zorgvuldig documenteren van alle zakelijke activiteiten.

Om aan deze plicht te voldoen, zorg ik ervoor dat alle gegevens systematisch worden verzameld en bewaard. Deze gegevens moeten te allen tijde toegankelijk zijn voor controle door relevante autoriteiten, zoals de Belastingdienst.

Het is als bestuurder mijn taak om toe te zien op de naleving van wetten die witwassen en terrorismefinanciering tegengaan. Door mijn administratie op orde te houden, voorkom ik niet alleen juridische problemen maar draag ik ook bij aan een stabiele en betrouwbare bedrijfsvoering.

Belangrijke Aspecten van Administratief Recht

Binnen de wereld van administratief recht zijn er enkele sleutelaspecten die het functioneren van de overheid en het bedrijfsleven diepgaand beïnvloeden. Deze aspecten, variërend van de procedures rondom administratief beroep tot het toezicht op naleving, vormen de ruggengraat van onze rechtsstaat en verdienen daarom speciale aandacht.

Administratief beroep

Soms ben ik het niet eens met een beslissing van een bestuursorgaan, en wat doe ik dan? Ik kan gebruik maken van administratief beroep om mijn zaak aan een hoger orgaan voor te leggen.

Dit is geen gang naar de rechtbank, maar een kans om mijn bezwaren door een ander bestuursorgaan te laten beoordelen, zoals artikel 115 van de Grondwet suggereert.

Het proces van administratief beroep is duidelijk uitgestippeld; eerst moet ik aantonen dat ik het recht heb om beroep in te stellen. Vervolgens volg ik de vastgestelde procedure, waarbij ik mijn argumenten voorleg en wacht op een heroverweging van de beslissing.

Door deze stap kan ik eventuele misstanden aanvechten zonder direct naar de rechter te hoeven stappen. Het biedt dus een extra laag bescherming voor mijn rechten als burger.

Administratieve afhandeling en Mulderafdoening

Bij administratieve afhandeling gaat het om het correct verwerken van zaken binnen de regels van bestuursrecht. Het is een proces waarbij de overheid besluiten neemt over individuele gevallen, zoals het verlenen van een vergunning of het opleggen van een boete.

Deze afhandeling moet zorgvuldig gebeuren en in overeenstemming zijn met de wetten die ons land kent. De administratie is hierbij cruciaal want elk detail telt en iedere stap moet goed gedocumenteerd zijn.

De Mulderafdoening is specifiek gericht op verkeersovertredingen en biedt een gestroomlijnde manier om deze af te handelen, los van het traditionele strafrecht. Dit houdt in dat lichte verkeersovertredingen niet voor de strafrechter komen, maar administratief worden afgedaan.

Dit systeem maakt het mogelijk om snel en efficiënt te werk te gaan, wat zowel tijd als middelen bespaart. Volgende op de agenda staat de kijk op administratief toezicht.

Administratief toezicht

Administratief toezicht speelt een cruciale rol in het bewaken van de regels en procedures binnen onze overheid en instellingen. Het zorgt ervoor dat alles volgens het boekje verloopt en dat er eerlijk gespeeld wordt.

Dit type toezicht kan verschillende vormen aannemen, waaronder hiërarchisch toezicht, waarbij een hogere bestuurslaag controle uitoefent op een lagere, of bestuurlijk toezicht, waarbij toezicht gehouden wordt binnen dezelfde bestuurslaag.

Ik merk dat er vaak onderzoek gedaan wordt naar de effectiviteit van administratief toezicht. En met goede reden: deze controles zijn essentieel om de kernwaarden waar ons administratief recht op stoelt, zoals rechtvaardigheid en transparantie, te waarborgen.

Door deze systeemwaarborgen voortdurend te verbeteren, versterken we niet alleen ons juridisch systeem maar beschermen we ook individuen en bedrijven tegen willekeur en misbruik van macht.

Belang van Een Goede Administratie voor Bedrijven en Beroep

Een gestroomlijnde administratie is de ruggengraat van elk bedrijf, essentieel voor zowel de dagelijkse bedrijfsvoering als het voldoen aan juridische verplichtingen; ontdek hoe dit in zijn werk gaat en wat het voor jouw beroep betekent.

Waarom is administratie belangrijk?

Administratie is het kloppend hart van een bedrijf. Het houdt alle geldzaken en de inventaris nauwkeurig bij, wat essentieel is voor een helder overzicht. Als ik mijn administratie goed bijhoud, kan ik op elk moment zien hoe mijn bedrijf ervoor staat.

Dat is niet alleen belangrijk voor mij, maar ook voor externe partijen zoals de belastingdienst, banken en verzekeraars.

Ik respecteer de wettelijke bewaarplicht door mijn administratie zorgvuldig te onderhouden. Dit betekent dat ik altijd klaar ben voor belastingaangifte en dat ik snel inzicht heb in mijn financiële status.

Belangrijk hierbij is dat een sterke administratie de basis vormt voor groei en succes. Zonder dit fundament zou ik veel meer moeite hebben om bijvoorbeeld investeringen te doen of leningen te krijgen voor uitbreiding.

Verschil tussen administratie en boekhouding

Het is essentieel om het onderscheid tussen administratie en boekhouding helder te hebben. Administratie is de brede verzameling van alle informatie die met mijn onderneming te maken heeft.

Dit omvat e-mails, contracten, facturen en besluiten. Boekhouding daarentegen focust specifiek op de financiën: het gaat over het vastleggen van inkomsten, uitgaven, bezittingen en schulden.

Het is een onderdeel van de totale administratie en essentieel voor het inzichtelijk maken van de financiële gezondheid van mijn bedrijf.

In mijn ervaring merk ik dat een goede administratie resulteert in een solide boekhouding. Elk bedrijf moet zijn boekhouding op orde hebben; denk aan het bijhouden van de kasboeken, het maken van de jaarrekening en het uitvoeren van transacties.

Maar de administratie is meer dan alleen cijfers. Het bewaren van klantgegevens, overeenkomsten en correspondentie vallen ook onder administratieve taken. Het op de juiste manier beheren van deze gegevens zorgt voor een sterke basis voor elk besluit dat ik neem binnen mijn bedrijf.

Belangrijke Jurisprudentie in Administratief Recht

De wereld van administratief recht is voortdurend in beweging en door de jurisprudentie zoals de zaken Brens q.q./Sarper en Rosbeek q.q./Rademakers c.s. krijgen we heldere voorbeelden van hoe wetten en regels in de praktijk worden toegepast en geïnterpreteerd.

Brens q.q./Sarper

In het arrest Brens q.q./Sarper liet de Hoge Raad zien hoe serieus de administratieplicht genomen moet worden. Bestuurders hebben de taak om alles wat binnen een bedrijf gebeurt goed bij te houden.

Je moet als bestuurder altijd kunnen aantonen wat de financiële staat is van je rechtspersoon. Dat houdt in dat je documentatie ordentelijk en up-to-date moet zijn.

Een niet tijdig gepubliceerde jaarrekening kan zelfs tot een faillissement leiden, werd duidelijk in dit arrest. Het bevestigde dat een goede boekhouding niet alleen wettelijk verplicht is, maar ook cruciaal voor het overleven van je bedrijf.

De zaak Brens q.q./Sarper zette de norm voor wat er van bestuurders verwacht wordt op gebied van administratie, een norm waar ook vandaag de dag nog aan gehouden wordt door rechtbanken zoals die in Midden-Nederland.

Nu we dit belangrijke precedent besproken hebben, richten we ons op een ander invloedrijk geval: Rosbeek q.q./Rademakers c.s.

Rosbeek q.q./Rademakers c.s.

Na het bespreken van de impact van het Brens q.q./Sarper-arrest, kijk ik nu naar het Rosbeek q.q./Rademakers c.s.-arrest, dat even belangrijk is voor het begrijpen van de administratieplicht.

Dit arrest verduidelijkt de serieuze verantwoordelijkheden van bestuurders onder artikel 2:10 BW en benadrukt hoe nauwkeurig de administratie moet zijn om de vermogenstoestand van een onderneming weer te geven.

De uitspraak in deze zaak heeft duidelijk gemaakt dat bestuurders bij nalatigheid aansprakelijk gesteld kunnen worden.

De reikwijdte van dit arrest strekt zich uit over meerdere facetten van bestuursprocesrecht. Het laat zien hoe cruciaal een degelijke administratie is, niet alleen voor transparantie binnen een bedrijf, maar ook voor de bescherming van bestuurders tegen juridische consequenties.

Die consequenties kunnen zwaar wegen wanneer men niet voldoet aan de naleving van de administratieplicht. Als ik kijk naar mijn eigen ervaringen en wat ik heb geleerd over mbo-opleidingen, besef ik hoe essentieel het is om al vroeg in je carrière de waarde van zorgvuldige administratie te begrijpen.

Invloed van Administratief Recht op Beroep en Bedrijf

Het administratief recht speelt een sleutelrol in hoe professionals hun werk uitvoeren en bedrijven functioneren, en een dieper inzicht hierin kan cruciaal zijn voor succes; ontdek de nuances en zet uw zaak op voorsprong.

De invulling van de administratieplicht in bedrijven

Als ondernemer neem ik mijn administratieplicht serieus. Het bijhouden van een goede administratie is cruciaal; het weerspiegelt immers op elk moment de financiële gezondheid van mijn bedrijf.

Volgens artikel 2:10 BW ben ik verplicht een duidelijk overzicht te hebben van alle bezittingen en schulden. Dit helpt niet alleen mij, maar het is ook belangrijk voor de belastingdienst, crediteuren en in geval van juridische geschillen.

Mijn administratie zorgt ervoor dat alles traceerbaar is. Mocht er iets niet kloppen, dan kan ik altijd terug naar mijn administratie om te kijken wat er is gebeurd. Het is zelfs zo dat als er paulianeus handelingen hebben plaatsgevonden, zoals het verdwijnen van vermogen uit de onderneming, ik dit volgens de wet moet herstellen.

Een goed bijgehouden administratie is mijn houvast en zorgt voor transparantie en vertrouwen. Als ondernemer slaap ik daardoor een stuk rustiger.

Administratie en rechtsvormen

Het maakt niet uit of ik een eenmanszaak run of aan het hoofd sta van een besloten vennootschap, de administratieplicht uit artikel 3:15i BW geldt voor iedere bedrijfsvorm. Mijn administratie moet altijd kloppend zijn en geeft duidelijk weer wie de uiteindelijke belanghebbenden binnen mijn onderneming zijn.

Dit is cruciaal, want transparantie in eigendomsstructuren helpt bij het voorkomen van financiële misstanden zoals witwassen.

Elke juridische structuur brengt specifieke verplichtingen met zich mee op het gebied van administratie. In de wereld van vennootschappen en rechtspersonen ben ik verplicht om bepaalde zaken nauwgezet te documenteren.

Zo versterk ik niet alleen de juridische status van mijn bedrijf, maar waarborg ik ook de financiële veiligheid. Het naleven van deze regels beschermt mij en mijn bedrijf tegen wettelijke sancties en garandeert dat mijn activiteiten transparant en verantwoordelijk gebeuren.

De Rol van de Rechtbank in Administratief Recht

In het kader van administratief recht speelt de rechtbank een cruciale rol bij het toetsen van besluiten van overheidsinstanties, waarbij het waarborgen van de rechtsbescherming van burgers en bedrijven centraal staat – duik dieper in deze materie om te ontdekken hoe dit jouw positie kan versterken.

Contact met de rechtbank Den Haag

Wil je contact opnemen met de rechtbank Den Haag, dan vind ik het belangrijk om te weten dat ze open zijn van maandag tot vrijdag, tussen 8:30 uur en 17:00 uur. Ze bevinden zich aan de Prins Clauslaan 60, en dat is waar je moet zijn voor al je juridische kwesties.

Voor algemene informatie kan ik altijd terecht bij het Rechtspraak Servicecentrum.

Heb ik een specifieke vraag over mijn zaak, dan bel ik direct met de griffie van de rechtbank Den Haag. Ze staan bekend om hun deskundige en toegankelijke dienstverlening. Snelheid is ook een sleutelwoord hier; de rechtbank streeft ernaar om mij efficiënt te helpen met mijn vragen of problemen.

Administratie Jeugdrecht en Zorgrecht

Vanuit mijn ervaring met de rechtbank Den Haag weet ik hoe belangrijk administratie is, vooral in jeugdrecht en zorgrecht. Deze gebieden bevatten complexe zaken over persoonlijke en financiële onderwerpen, waarbij een nauwkeurige administratie absoluut noodzakelijk is.

De rechtbank eist dat alle documenten correct worden beheerd, zodat er geen misverstanden ontstaan over de genomen beslissingen. Dit is cruciaal om ervoor te zorgen dat de belangen van alle betrokkenen, met name kinderen, goed beschermd zijn.

Als ik kijk naar de administratie in het familierecht, is het duidelijk dat bestuurders en rechters een diepgaand begrip moeten hebben van wat hun administratieplicht inhoudt. Fouten in de administratie kunnen grote gevolgen hebben voor de levens van gezinnen.

In Limburg werkt een gespecialiseerd team dat deze belangrijke taak op zich neemt, ervoor zorgend dat elke stem wordt gehoord en elke beslissing goed wordt gedocumenteerd. Als professional ben ik er sterk van overtuigd dat door precieze en zorgvuldige administratie, we een rechtvaardiger en effectiever jeugd- en zorgrechtssysteem kunnen waarborgen.

Opleidingen in Administratief Recht

Om de ins en outs van administratief recht onder de knie te krijgen en jezelf als professional op dit gebied te ontwikkelen, zijn er diverse opleidingen beschikbaar die je voorbereiden op de dynamische wereld van bestuursrecht en bedrijfsadministratie.

MBO opleidingen Rechten en Administratie

Ik ben helemaal weg van de MBO opleidingen Rechten en Administratie omdat ze je perfect voorbereiden op een carrière als juridisch medewerker of juridisch-administratief dienstverlener.

Deze opleidingen zijn rijk aan kennis over verschillende rechtsgebieden zoals strafrecht, arbeidsrecht, sociale zekerheidsrecht en bestuursrecht. Met deze stevige basis ben ik straks in staat om in de juridische wereld mijn mannetje te staan.

Het LOI MBO College springt eruit met zijn brede aanbod aan administratieve programma’s. Of je nu kiest voor een korte deelopleiding of een volledige erkende MBO-opleiding, je bent verzekerd van kwalitatief onderwijs dat aansluit bij wat de arbeidsmarkt vraagt.

Stel je eens voor: binnen drie jaar kan ik met een excellentietraject niet alleen mijn mbo-diploma op zak hebben maar ook mijn beroepskwalificatie. Dat motiveert me enorm om te starten en succesvol te zijn in mijn toekomstige juridische carrière!

Conclusie

Administratie recht in Nederland vormt de ruggengraat van onze bedrijfswereld en het publieke domein. Het helpt bedrijven efficiënt te blijven en biedt burgers heldere kaders waarbinnen zij veilig kunnen opereren.

Onderneem je stappen om jouw administratie op orde te krijgen of te houden? Zie deze wetten en regels niet als last maar als kans om alles transparant en controleerbaar te maken. Laten we samen die verantwoordelijkheid nemen, want een goed georganiseerde administratie is het fundament van elk succesvol initiatief.

Veelgestelde Vragen

1. Wat is administratief recht in Nederland?

Administratief recht in Nederland regelt de verhoudingen tussen burgers en de overheid.

2. Waar vind ik de regels van het administratief recht?

De regels van het administratief recht vind je in verschillende wetten, zoals de Algemene wet bestuursrecht.

3. Hoe kan ik mijn recht halen als ik een probleem heb met een overheidsbesluit?

Je kunt bezwaar maken tegen een overheidsbesluit en als dat niet werkt, kun je naar de bestuursrechter stappen.

4. Wat doet de bestuursrechter?

De bestuursrechter toetst of de overheid zich aan de wet heeft gehouden en doet een uitspraak.

5. Kan ik zelf procederen bij de bestuursrechter?

Ja, je kunt zelf procederen bij de bestuursrechter, maar juridische bijstand wordt vaak aangeraden.

Ten slotte

Om af te sluiten zijn er een paar programma’s die ik er echt even voor je wil uitlichten. De keuze op het vlak van boekhoudsoftware is namelijk enorm! Er zijn er al ruim 150!

  • Onafhankelijk van wat je doet en voor iedereen geschikt; MKB, ZZP, dienstverlenend, of met een webshop. Dan is E-boekhouden de gevestigde naam. Dit complete pakket kun je hier gratis proberen
  • Een heel populaire speler voor de online ondernemer neemt je administratie in vogelvlucht uit handen. Online factureren? Geen probleem. Eerlijke prijs, super kwaliteit: Moneybird is je vogel. Direct gratis proberen.
  • Wanneer je als dienstverlenende ZZP’er aan de slag bent, van eenvoud houdt en de kosten laag wilt houden, dan is BUNNI een goede keuze. Deze aanbieder maakt je administratie tot een grap, zo makkelijk. Ook BUNNI heeft een gratis proefperiode.
  • Ten slotte wil ik afsluiten met mijn favoriet Moneymonk maakt het leven voor zzp’ers echt tot een feestje en beperkt de tijd voor je administratie tot minuten. Met alle functionaliteiten die je nodig hebt; uren- en rittenregistratie, projectmanagement, en BTW aangifte. Natuurlijk, met een gratis proefmaand.

Check deze toppers zeker, wanneer jij minder wilt boekhouden, meer wilt ondernemen. En altijd zicht wil hebben op je cijfers. En… jij hebt vast wel wat beters te doen, dan al die software te testen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven