Hoe stel je een boekhoud balans op? | 2024

In dit artikel

Heb je moeite met het opstellen van een duidelijke boekhoudkundige balans? Geen zorgen, je bent niet de enige; ik heb zelf ook voor deze uitdaging gestaan. Gelukkig heb ik door grondig onderzoek en praktijkervaring de puzzelstukjes op hun plaats gekregen.

In dit artikel leid ik je stap voor stap naar een gestructureerde en correcte balans. Ontdek hoe eenvoudig het kan zijn!

Belangrijkste inzicht

Met de juiste boekhoudsoftware stroomlijn jij je boekhouding enorm. Hoewel het aanbod enorm is, zijn er een paar toppers die altijd terugkomen. E-boekhouden is nog altijd de populairste. Dankzij het brede scala aan functionaliteiten is voor elke type ondernemer geschikt.

Ben je dienstverlenend veeleisend om kwaliteit, maar ook qua eenvoud? Dan is Moneymonk de uitverkorene.

Probeer e-Boekhouden gratis, en volg deze link voor een gratis maand Moneymonk.

Samenvatting

 • Zorg dat de totale waarde van je activa altijd gelijk is aan de som van je passiva en eigen vermogen; dit is het fundament van de balans.
 • Maak een duidelijk onderscheid tussen vaste activa zoals gebouwen en machines, en vlottende activa zoals voorraden en debiteuren.
 • Noteer bij de passiva zowel het eigen vermogen als kortlopende en langlopende schulden om inzicht te krijgen in hoe de bezittingen gefinancierd zijn.
 • Het eigen vermogen op je balans bereken je door alle schulden af te trekken van de totale activa waarde.
 • Gebruik hulpmiddelen en boekhoudsoftware voor het automatiseren van je balansopstelling om fouten te voorkomen en efficiëntie te verhogen.
 • Vergelijk top boekhoudprogramma’s met deze handige tool en ontdek waarom dit systeem zo gewaardeerd wordt.

Wat is een balans in boekhouding?

Een georganiseerd kantoor met financiële documenten en kantoorbenodigdheden.

Een balans in boekhouding is als een financiële foto; het laat precies zien wat de stand van zaken is op een bepaald moment. Aan de ene kant heb je alle bezittingen, zoals liquide middelen, debiteuren en vaste activa.

Denk hierbij aan machines, gebouwen of voorraden die geld waard zijn. Aan de andere kant staan je schulden en het eigen vermogen. Dit deel laat zien hoeveel geld je nog moet betalen aan schulden, zoals een hypotheek of facturen, en hoeveel van het bedrijf echt van jou is.

De kunst is om alles in balans te krijgen. De totale waarde van je bezittingen moet altijd gelijk zijn aan de optelsom van je schulden en het eigen vermogen. Dat is het fundament van elke balans.

Klopt deze verhouding, dan weet ik dat mijn boekhouding kloppend is. En dat geeft rust. Het helpt mij om financiële beslissingen te nemen, zoals investeren in nieuwe projecten of het uitkeren van dividend aan aandeelhouders.

Kort gezegd is de balans de basis van elke gezonde onderneming.

Belang van een balans in de boekhouding

Een zakenman bekijkt een gebalanceerde financiële overzicht in een modern kantoor.

Het opstellen van een balans is als het maken van een foto van je bedrijf; het legt de waarde vast van alles wat je bezit en wat je schuldig bent op een specifiek moment. Deze financiële momentopname laat zien of ik op het goede spoor zit met mijn onderneming.

Het onthult de solvabiliteit en laat mij toe te beoordelen of mijn bedrijf in staat is om zijn schulden te betalen of juist extra kapitaal nodig heeft.

Belanghebbenden zoals investeerders en kredietverstrekkers gebruiken deze informatie om te bepalen hoe gezond mijn bedrijf is. Voor mijzelf is dit document cruciaal om strategische beslissingen te nemen en bij te sturen waar nodig.

Met een helder overzicht van vlottende activa en kortlopende schulden, spot ik snel kansen voor groei of gebieden die aandacht behoeven. Nu we het belang van de balans hebben besproken, laten we eens kijken naar de verschillende componenten die samen de balans vormen.

Componenten van een balans

Een bedrijfseigenaar bekijkt een balans in een modern kantoor.

4. Componenten van een balans: In de kern van iedere balans vinden we twee cruciale categorieën terug, de bezittingen en verplichtingen van een bedrijf, die ons inzicht geven in de financiële gezondheid; laten we deze onderdelen eens nader bekijken om te begrijpen hoe ze elkaar in evenwicht houden.

Activa

Activa vormen de linkerzijde van de balans, waar ik alle bezittingen en rechten van mijn bedrijf noteer die waarde vertegenwoordigen. Vaste activa zijn bezittingen zoals gebouwen, machines en octrooien, die langer dan één jaar in mijn onderneming gebruikt worden.

Immateriële vaste activa zoals goodwill en patenten tonen wat mijn onderneming uniek maakt en voegen lange termijn waarde toe.

Vlottende activa daarentegen, omvatten posten zoals voorraden, debiteuren en liquide middelen, welke ik verwacht binnen een jaar om te zetten in geld. Elk jaar moet ik afschrijven op bepaalde activa om hun waardevermindering weer te geven.

Dit alles geeft mij een duidelijk beeld van de huidige staat van mijn onderneming op financieel gebied, zonder oude successen of problemen mee te wegen.

Passiva

De passiva op mijn balans laten zien hoe ik de bezittingen van mijn bedrijf financier. Dit omvat alles: het eigen vermogen, de kortlopende schulden zoals wat ik nog aan leveranciers moet betalen, en natuurlijk ook de langlopende schulden, zoals een hypothecaire lening voor het bedrijfspand.

Het is belangrijk dat ik elk van deze onderdelen zorgvuldig bereken, want ze geven me een helder inzicht in de financiële staat van mijn onderneming.

Ik maak het overzicht altijd met precisie, door de momentopname van alle passiva te nemen voor een specifieke periode. Dit wordt weergegeven aan de debetzijde van mijn jaarrekening.

Elk bedrag dat ik moet betalen of dat als schuld geregistreerd staat, komt hier te staan. Door dit goed bij te houden, weet ik precies wat mijn verplichtingen zijn en hoe mijn vermogen verdeeld is tussen kort en lang vreemd vermogen.

Uitleg over hoe een balans op te stellen

Om je balans op te stellen begin ik met het opsommen van alle activa: wat bezit mijn bedrijf allemaal? Hierbij houd ik rekening met zowel de vaste activa, zoals gebouwen en machines die vaak afgeschreven worden, als de vlottende activa zoals voorraden en debiteuren.

Elk bezit schrijf ik nauwkeurig op, want een goede balans laat elk detail zien.

Vervolgens noteer ik alle passiva, dit zijn de schulden en het eigen vermogen van mijn bedrijf. Onder kort vreemd vermogen vermeld ik de schulden die binnen een jaar moeten worden terugbetaald.

Het eigen vermogen ontstaat door de winsten van voorgaande jaren en het kapitaal dat ik of andere eigenaren hebben ingebracht. Deze stap is essentieel; het laat zien wat het bedrijf verschuldigd is en wat er werkelijk van mij of de aandeelhouders is.

Zodra ik deze lijst met activa en passiva compleet heb, ben ik klaar om een voorbeeld van een boekhoudkundige balans uit te werken.

Voorbeeld van een boekhoudkundige balans

Nu we weten hoe we een balans moeten opstellen, is het tijd om een concreet voorbeeld te bekijken. Hieronder zie je een eenvoudige boekhoudkundige balans gepresenteerd in tabelvorm. Deze fictieve balans geeft een duidelijk beeld van hoe de activa en passiva van een bedrijf tegenover elkaar staan op een specifiek moment.

Activa Bedrag Passiva Bedrag
Vaste activa (zoals gebouwen) € 150.000 Eigen vermogen € 200.000
Vlottende activa (zoals voorraad) € 50.000 Lange termijn schulden € 70.000
Liquide middelen (zoals kasgeld) € 20.000 Korte termijn schulden € 30.000
Totaal activa € 220.000 Totaal passiva € 300.000

In bovenstaande tabel zijn de activa aan de linkerkant opgesomd en de passiva aan de rechterkant. De totalen aan beide zijden van de balans moeten aan elkaar gelijk zijn, wat aantoont dat de boekhouding in evenwicht is. Hieruit kun je opmaken dat het bedrijf een eigen vermogen heeft van €200.000,- terwijl de totale passiva, de som van het eigen vermogen en de schulden, €300.000,- bedragen. Dit brengt ons bij de volgende belangrijke stap: het berekenen van het eigen vermogen op de balans.

Het verschil tussen de inventarislijst en de balans

De inventarislijst en de balans zijn beide essentieel in de boekhouding, maar ze dienen verschillende doelen. Een inventarislijst laat precies zien welke middelen ik heb, inclusief meubels, computers en voorraad.

Al deze items worden stuk voor stuk genoteerd en gewaardeerd. Dit is super handig om een overzicht te houden van wat er allemaal in mijn onderneming rondgaat.

In tegenstelling tot de inventarislijst laat de balans de waarde van mijn hele bedrijf zien op een specifiek moment. Het geeft weer wat ik bezit en wat ik verschuldigd ben, wat inzicht biedt in de financiële gezondheid van mijn bedrijf.

Activa staan aan de ene kant van de balans en passiva aan de andere kant, met het eigen vermogen als balans tussen deze twee. Zo zie ik snel of mijn bedrijf winst maakt en of ik financieel op de goede weg ben.

Het gaat dus niet om de details van elk potlood of elke stoel, maar om het grotere financiële plaatje.

Hoe bereken je eigen vermogen op de balans?

Na het verkennen van de verschillen tussen inventarislijsten en balansen, richt ik me nu op het berekenen van eigen vermogen. Om mijn eigen vermogen te vinden, kijk ik naar de bezittingen en schulden die zijn opgenomen in mijn balans.

Ik zorg ervoor dat alle activa nauwkeurig zijn gewaardeerd en dat alle schulden correct zijn opgenomen. Vervolgens tel ik al mijn bezittingen bij elkaar op om de totale waarde te krijgen.

Daarna trek ik alle schulden van deze waarde af. Wat overblijft, is mijn eigen vermogen. Dit getal laat zien hoeveel van de bezittingen daadwerkelijk van mij zijn, na aftrek van wat ik nog verschuldigd ben.

Het is cruciaal voor mij om deze berekening nauwkeurig uit te voeren, omdat het veel zegt over de financiële gezondheid van mijn zaak. Een positief eigen vermogen betekent dat ik meer bezit dan ik schuldig ben, wat een goed teken is voor de stabiliteit en potentieel voor groei van mijn onderneming.

Hulp bij het opstellen van de balans

9. Hulp bij het opstellen van de balans: Voel je je overweldigd door het idee om zelf een balans op te stellen? Geen zorgen, er zijn strategieën en tools beschikbaar die jou kunnen ondersteunen bij het nauwkeurig samenstellen van deze essentiële financiële overzichten.

Stapsgewijze gids voor het opstellen van een boekhoudkundige balans

Het opstellen van een boekhoudkundige balans klinkt misschien ingewikkeld, maar ik neem je stap voor stap mee door het proces. Hieronder vind je een helder overzicht om zelf aan de slag te gaan met jouw balans.

 • Begin met het verzamelen van alle financiële statements, zoals de winst-en-verliesrekening-opstellen/” >winst-en-verliesrekening en het kasstroomoverzicht. Deze documenten bevatten essentiële informatie voor jouw balans.
 • Zorg dat je een duidelijk overzicht hebt van je bezittingen, ook wel activa genoemd. Denk aan banktegoeden, inventaris en debiteuren.
 • Lijst al je schulden op; deze vallen onder de passiva. Voorbeelden zijn leningen, hypotheken en nog te betalen facturen.
 • Controleer of je posten zoals vooruitbetaalde kosten of ontvangen inkomsten correct hebt verwerkt. Deze kunnen zowel bij activa als passiva horen.
 • Bepaal het eigen vermogen door eventuele winstreserves op te tellen bij het gestorte kapitaal en de jaarlijkse winst na de winst-en-verliesrekening.
 • Voeg nu alle bedragen samen in een balansmodel waarbij de som van de activa gelijk moet zijn aan die van de passiva plus het eigen vermogen.
 • Check dubbel op fouten en zorg dat elke transactie juist geboekt staat. Een kleine vergissing kan immers grote gevolgen hebben voor de balans.
 • Actualiseer ten slotte deze lijsten regelmatig om zo steeds een real – time beeld te hebben van jouw financiële positie, conform fiscale regels.

Conclusie

Ik heb je laten zien dat het opzetten van een boekhoudkundige balans niet ingewikkeld hoeft te zijn. Met een duidelijk overzicht van je bezittingen en schulden snap je meteen de financiële staat van je bedrijf.

Vraag jezelf af, ben ik klaar om mijn bedrijf naar een hoger niveau te tillen met deze kennis? Besef goed dat deze vaardigheid essentieel is voor een gezonde onderneming. Er liggen nog meer hulpmiddelen en richtlijnen voor je klaar, als je dieper wilt duiken.

Ga ervoor, neem de controle en zie je bedrijf bloeien door correcte balansen te maken!

Veelgestelde Vragen

1. Wat is een balans in de boekhouding?

Een balans toont alle bezittingen, schulden en het eigen vermogen van de rechtspersonen of een bedrijf op een specifiek moment. Het geeft een overzicht van wat het bedrijf heeft en wat het verschuldigd is.

2. Welke elementen vind je in een balansrekening?

In een balansrekening vind je de activa (wat je bezit), de passiva (wat je verschuldigd bent aan schuldeisers) en het eigen vermogen (het werkelijke ‘netto’ bezit).

3. Hoe verhoudt de winst- en verliesrekening zich tot de balans?

De winst- en verliesrekening geeft informatie over de inkomsten en uitgaven over een bepaalde periode. Deze resultatenrekening beïnvloedt direct het eigen vermogen op de balans door gerealiseerde winsten of verliezen.

4. Moet elke boekhouder een jaarverslag met een balans opstellen?

Ja, boekhouders moeten voor elk boekjaar een jaarverslag opstellen met daarin een balans om een duidelijk financieel overzicht te geven van de onderneming.

Hoe bereken je eigen vermogen op de balans?

Na het verkennen van de verschillen tussen inventarislijsten en balansen, richt ik me nu op het berekenen van eigen vermogen. Om mijn eigen vermogen te vinden, kijk ik naar de bezittingen en schulden die zijn opgenomen in mijn balans.

Ik zorg ervoor dat alle activa nauwkeurig zijn gewaardeerd en dat alle schulden correct zijn opgenomen. Vervolgens tel ik al mijn bezittingen bij elkaar op om de totale waarde te krijgen.

Daarna trek ik alle schulden van deze waarde af. Wat overblijft, is mijn eigen vermogen. Dit getal laat zien hoeveel van de bezittingen daadwerkelijk van mij zijn, na aftrek van wat ik nog verschuldigd ben.

Het is cruciaal voor mij om deze berekening nauwkeurig uit te voeren, omdat het veel zegt over de financiële gezondheid van mijn zaak. Een positief eigen vermogen betekent dat ik meer bezit dan ik schuldig ben, wat een goed teken is voor de stabiliteit en potentieel voor groei van mijn onderneming.

Hulp bij het opstellen van de balans

9. Hulp bij het opstellen van de balans: Voel je je overweldigd door het idee om zelf een balans op te stellen? Geen zorgen, er zijn strategieën en tools beschikbaar die jou kunnen ondersteunen bij het nauwkeurig samenstellen van deze essentiële financiële overzichten.

Stapsgewijze gids voor het opstellen van een boekhoudkundige balans

Het opstellen van een boekhoudkundige balans klinkt misschien ingewikkeld, maar ik neem je stap voor stap mee door het proces. Hieronder vind je een helder overzicht om zelf aan de slag te gaan met jouw balans.

 • Begin met het verzamelen van alle financiële statements, zoals de winst-en-verliesrekening-opstellen/” >winst-en-verliesrekening en het kasstroomoverzicht. Deze documenten bevatten essentiële informatie voor jouw balans.
 • Zorg dat je een duidelijk overzicht hebt van je bezittingen, ook wel activa genoemd. Denk aan banktegoeden, inventaris en debiteuren.
 • Lijst al je schulden op; deze vallen onder de passiva. Voorbeelden zijn leningen, hypotheken en nog te betalen facturen.
 • Controleer of je posten zoals vooruitbetaalde kosten of ontvangen inkomsten correct hebt verwerkt. Deze kunnen zowel bij activa als passiva horen.
 • Bepaal het eigen vermogen door eventuele winstreserves op te tellen bij het gestorte kapitaal en de jaarlijkse winst na de winst-en-verliesrekening.
 • Voeg nu alle bedragen samen in een balansmodel waarbij de som van de activa gelijk moet zijn aan die van de passiva plus het eigen vermogen.
 • Check dubbel op fouten en zorg dat elke transactie juist geboekt staat. Een kleine vergissing kan immers grote gevolgen hebben voor de balans.
 • Actualiseer ten slotte deze lijsten regelmatig om zo steeds een real – time beeld te hebben van jouw financiële positie, conform fiscale regels.

Veelgestelde Vragen

Conclusie

Ik heb je laten zien dat het opzetten van een boekhoudkundige balans niet ingewikkeld hoeft te zijn. Met een duidelijk overzicht van je bezittingen en schulden snap je meteen de financiële staat van je bedrijf.

Vraag jezelf af, ben ik klaar om mijn bedrijf naar een hoger niveau te tillen met deze kennis? Besef goed dat deze vaardigheid essentieel is voor een gezonde onderneming. Er liggen nog meer hulpmiddelen en richtlijnen voor je klaar, als je dieper wilt duiken.

Ga ervoor, neem de controle en zie je bedrijf bloeien door correcte balansen te maken!

Ten slotte

Om af te sluiten zijn er een paar programma’s die ik er echt even voor je wil uitlichten. De keuze op het vlak van boekhoudsoftware is namelijk enorm! Er zijn er al ruim 150!

 • Onafhankelijk van wat je doet en voor iedereen geschikt; MKB, ZZP, dienstverlenend, of met een webshop. Dan is E-boekhouden de gevestigde naam. Dit complete pakket kun je hier gratis proberen
 • Een heel populaire speler voor de online ondernemer neemt je administratie in vogelvlucht uit handen. Online factureren? Geen probleem. Eerlijke prijs, super kwaliteit: Moneybird is je vogel. Direct gratis proberen.
 • Wanneer je als dienstverlenende ZZP’er aan de slag bent, van eenvoud houdt en de kosten laag wilt houden, dan is BUNNI een goede keuze. Deze aanbieder maakt je administratie tot een grap, zo makkelijk. Ook BUNNI heeft een gratis proefperiode.
 • Ten slotte wil ik afsluiten met mijn favoriet Moneymonk maakt het leven voor zzp’ers echt tot een feestje en beperkt de tijd voor je administratie tot minuten. Met alle functionaliteiten die je nodig hebt; uren- en rittenregistratie, projectmanagement, en BTW aangifte. Natuurlijk, met een gratis proefmaand.

Check deze toppers zeker, wanneer jij minder wilt boekhouden, meer wilt ondernemen. En altijd zicht wil hebben op je cijfers. En… jij hebt vast wel wat beters te doen, dan al die software te testen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven
Boekhoudprogramma aanbieding

Hoelang blijf je nog zoeken?

Het antwoord is dichterbij dan je denkt… Ja, echt waar. Kies dit boekhoudprogramma en bespaar zeeën van tijd.