in balans boekhouden in stappen

In dit artikel

Elke ondernemer krijgt ermee te maken: het gevoel dat je boekhouding een warboel is. Geen zorgen, ik ken het gevoel én de oplossing, want met een goede balans breng je alles in lijn.

In dit artikel neem ik je stap voor stap mee door het proces van ‘ in balans boekhouden‘, iets wat essentieel is voor je financiële gezondheid. Lees snel verder en ontdek hoe je rust creëert in je financiële administratie!

Belangrijkste inzicht

Met de juiste boekhoudsoftware stroomlijn jij je boekhouding enorm. Hoewel het aanbod enorm is, zijn er een paar toppers die altijd terugkomen. E-boekhouden is nog altijd de populairste. Dankzij het brede scala aan functionaliteiten is voor elke type ondernemer geschikt.

Ben je dienstverlenend veeleisend om kwaliteit, maar ook qua eenvoud? Dan is Moneymonk de uitverkorene.

Probeer e-Boekhouden gratis, en volg deze link voor een gratis maand Moneymonk.

Een vredig en georganiseerd bureau met een gebalanceerde financiële administratie.

Samenvatting

 • Begin je boekhouding met een duidelijk overzicht van activa en passiva om een balans op te stellen; dit geeft inzicht in wat je bezit en verschuldigd bent.
 • Pas dubbel boekhouden toe waarbij elke financiële actie zowel aan de debet- als creditzijde van de boekhouding komt, voor nauwkeurige balans en transparantie.
 • Houd afschrijvingen van vaste activa bij door de levensduur in te schatten en jaarlijks de aankoopprijs door het aantal jaren te delen, om zo de huidige boekwaarde te bepalen.
 • Verwerk inkoopfacturen zorgvuldig en controleer op juistheid om fouten die de balans verstoren te voorkomen; betaal facturen tijdig om schulden beheersbaar te houden.
 • Koppel je bankrekening aan je boekhoudprogramma voor automatische verwerking van transacties en actueel inzicht in kaswaarde; monitor regelmatig om financiële gezondheid te waarborgen.

Wat is balans in boekhouding?

Een balans is eigenlijk een financiële foto van mijn bedrijf op een specifiek moment. Het laat precies zien wat mijn bedrijf bezit en wat het verschuldigd is. Aan de ene kant van de balans staan de activa: alles wat waarde heeft, zoals vaste activa, voorraad en liquide middelen.

Dit zijn middelen waarover ik beschik om te kunnen ondernemen.

Aan de andere kant vind je de passiva, die onderverdeeld worden in eigen vermogen en vreemd vermogen. Het eigen vermogen is wat ik als eigenaar zelf in het bedrijf heb gestoken, plus de winsten die zijn behouden in de onderneming.

Vreemd vermogen omvat zaken als hypotheken en leningen – geld dat mijn bedrijf aan anderen schuldig is. De kunst is om deze twee kanten altijd in balans te houden, zodat mijn financiën kloppend zijn.

Zo ben ik altijd klaar voor het volgende onderdeel: het doorgronden van de basisbeginselen van boekhouden.

Een persoon bekijkt een balansoverzicht op kantoor met stadsgezicht op achtergrond.

Basisbeginselen van Boekhouden

Boekhouden start met het bijhouden van elke financiële actie die ik doe. Voor elke verkoop die ik maak, schrijf ik een factuur uit en die boek ik in mijn administratie. Kosten en opbrengsten houd ik nauwkeurig bij, want zo zie ik of mijn bedrijf winst maakt.

Ik pas het principe van dubbel boekhouden toe: elke transactie vermeld ik twee keer, een keer aan de debetzijde en een keer aan de creditzijde. Dit helpt mij om mijn financiën in balans te houden.

Facturen, bonnetjes en bankafschriften bewaar ik goed; ze vormen het bewijs van mijn in- en uitgaven. Afschrijven doe ik jaarlijks op mijn vaste activa zoals computers en machines, zodat ik de waardevermindering over de jaren verspreid.

Regelmatig check ik mijn kort vreemd vermogen om te zien of er geen schulden uit de hand lopen. En natuurlijk houd ik mijn vinger aan de pols bij het eigendom van de onderneming door te zorgen voor een up-to-date eigen vermogen overzicht.

Een persoon werkt geconcentreerd aan een opgeruimd bureau in de stad.

Het belang van evenwichtige boekhouding

Het handhaven van een evenwichtige boekhouding is cruciaal voor elke ondernemer, of je nu een zzp’er bent of aan het hoofd staat van een grote administratieve organisatie. Zie het als het kloppend hart van je financiële gezondheid.

Alle inkomende en uitgaande geldstromen moeten accuraat worden bijgehouden; het geeft je een helder beeld van waar je bedrijf staat. Denk hierbij aan het vastleggen van iedere uitgegeven euro aan reclame of elk uurtje dat je factureert.

Een goed uitgebalanceerde boekhouding zorgt er ook voor dat de jaarlijkse winst-en-verliesrekening en de balansrekeningen nauwkeurig zijn. Dit is niet alleen belangrijk voor mijzelf, maar ook voor investeerders, de bank en eventuele andere stakeholders die inzicht willen in de financiële gezondheid van mijn bedrijf.

Het helpt mij om gefundeerde beslissingen te nemen en geeft mij grip op mijn vaste en vlottende activa, afschrijvingskosten en inkoopfacturen. Hierdoor kan ik proactief inspelen op veranderingen en mijn bedrijf succesvol sturen.

Balansen lezen en begrijpen

Om te zorgen dat je financiële gezondheid niet wankelt, is het essentieel om de kunst van het balansen lezen en begrijpen onder de knie te krijgen. Dit is de sleutel om te doorgronden hoe je bedrijf er voor staat en welke stappen je vervolgens moet zetten voor een bloeiende onderneming.

Activa en passiva op de balans

Balansen zijn de ruggengraat van mijn boekhouding. Ze geven me een kristalhelder beeld van wat ik bezit en wat ik verschuldigd ben op elk willekeurig moment.

 • Activa:
 • Dit zijn de middelen die ik als ondernemer in bezit heb. Hieronder vallen materiële zaken zoals apparatuur, gebouwen en voorraden.
 • Ook immateriële activa neem ik mee, denk hierbij aan patenten, licenties en goodwill.
 • Financiële activa mogen niet ontbreken: banktegoeden, uitstaande vorderingen en eventuele beleggingen.
 • Ik houd rekening met de liquiditeit van mijn activa; hoe snel kan ik ze omzetten in contant geld indien nodig?
 • Passiva:
 • Deze post geeft alle schulden weer die mijn bedrijf heeft. Korte – termijnschulden zoals crediteuren behoren hiertoe.
 • Langlopende verplichtingen neem ik ook serieus, zoals leningen bij financiële instellingen of uitgestelde belastingen.
 • Ik hou ook het eigen vermogen goed in het oog; dit is wat overblijft na aftrek van alle passiva van mijn activa – het netto-waarde van mijn onderneming.

Voorbeeld van balansrekeningen

Laten we eens duiken in een voorbeeld dat ons helpt de balansrekeningen beter te begrijpen.

Activa Passiva Eigen Vermogen
Vaste activa (zoals gebouwen, machines) Korte termijn schulden (zoals leverancierskrediet) Gestort kapitaal
Vorderingen (debiteuren) Lange termijn schulden (zoals hypotheken) Reserves
Voorraden Winst van het boekjaar
Liquide middelen (zoals kasgeld, banktegoeden)

Deze tabel laat een vereenvoudigd schema zien van wat je op een balans zou kunnen tegenkomen. Activa omvatten alles wat waarde heeft en eigendom is van de onderneming, terwijl de passiva de schulden en verplichtingen weergeven. Het eigen vermogen vertegenwoordigt het aandeel van de eigenaren in het bedrijf. Het is noodzakelijk deze begrippen te beheersen om een goed inzicht te krijgen in de financiële gezondheid van je bedrijf.

Stappen om een balans op te stellen

Om grip te krijgen op je financiële situatie is het creëren van een sluitende balans cruciaal; het fungeert als een financieel kompas voor jouw onderneming of persoonlijke boekhouding.

Hier leer ik je hoe je methodisch en stapsgewijs deze belangrijke financiële verklaring opstelt en zorgt dat elke cent in kaart gebracht wordt.

Registratie van vaste activa

Het bijhouden van mijn vaste activa is cruciaal voor een accurate balans. Elk item met een waarde hoger dan €450,- noteer ik zorgvuldig, zoals vereist binnen het theoretisch kader van de boekhouding.

 • Begin met het inventariseren van alle bezittingen die langdurig aan mijn onderneming zijn verbonden. Voor mij omvat dit bijvoorbeeld computers, bedrijfsauto’s en machines.
 • Schat vervolgens de levensduur van elk vast actief in. Dit is belangrijk omdat het invloed heeft op de afschrijvingen die ik jaarlijks moet doen.
 • Leg aankoopdatums en – prijzen vast in mijn administratie. Ik zorg dat deze gegevens nauwkeurig overeenkomen met de bonnen en facturen.
 • Bereken afschrijvingen per jaar om de huidige boekwaarde te bepalen. Dit doe ik door de aankoopprijs te delen door het aantal jaren van de geschatte levensduur.
 • Update mijn balans regelmatig met deze informatie. Hierdoor blijven mijn financiële rapportages up-to-date en weerspiegelen ze de werkelijke situatie.
 • Verwerk eventuele verkoop of buitengebruikstelling direct in mijn boekhoudsysteem. Ik noteer hierbij ook eventuele winsten of verliezen op de verkoop van vaste activa.
 • Controleer periodiek of er nieuwe investeringen gedaan moeten worden of dat sommige activa vervangen dienen te worden.

Verwerking van inkoopfacturen

Na het registreren van mijn vaste activa, richt ik me op de verwerking van inkoopfacturen. Dit is een essentieel onderdeel dat invloed heeft op zowel mijn balans als winst-en-verliesrekening.

 • Ik verzamel al mijn ontvangen inkoopfacturen. Elk document moet ik goed bewaren, omdat ze belangrijk zijn voor de jaarafsluiting.
 • Vervolgens controleer ik elke factuur op nauwkeurigheid. Hierbij let ik op bedragen, data en of de goederen of diensten overeenkomen met wat geleverd is.
 • Daarna boek ik de facturen in mijn administratiesysteem. Op deze manier houd ik mijn financiële status actueel en transparant.
 • Voor eventuele fouten stel ik correcties op. Foutieve invoer kan immers leiden tot onbalans in mijn boekhouding.
 • Ook zorg ik voor een tijdige betaling van deze facturen om te voorkomen dat er schulden ontstaan die mijn balans kunnen beïnvloeden.
 • Aan het eind van elke maand controleer ik of alle facturen juist verwerkt zijn. Zo mis ik geen belangrijke details die later voor problemen kunnen zorgen.

Koppeling van uw bankrekening en bepaling van uw kaswaarde

Het koppelen van mijn bankrekening aan het boekhoudprogramma was een slimme zet. Hierdoor krijg ik automatisch een overzicht van al mijn mutaties en blijft mijn kaswaarde altijd bijgewerkt.

 • Eerst zocht ik een online boekhoudpakket dat compatibel is met mijn zakelijke bankrekening. Ik wilde er zeker van zijn dat alle banktransacties goed doorkomen.
 • Ik stelde de automatische bankkoppeling in, wat ervoor zorgde dat mijn transacties direct werden gesynchroniseerd. Dit bespaart me tijd en verkleint de kans op fouten in de boekhouding.
 • Regelmatig controleerde ik of alle transacties correct waren doorgevoerd. Zo wist ik altijd exact wat er binnenkwam en uitging op mijn rekening.
 • Voor het bepalen van mijn kaswaarde keek ik naar het totaal van de beschikbare middelen op mijn bankrekening. Dit getal weerspiegelt wat ik echt heb, zonder verrassingen achteraf.
 • Het monitoren van mijn kaspositie werd zo een stuk minder complex. Ik kon makkelijk zien hoeveel geld ik beschikbaar had voor investeringen of betalingen.

Aandacht voor uw crediteuren en registratie van leningen

Crediteurenbeheer is essentieel voor mijn balans en de financiële gezondheid van mijn onderneming. Leningsregistratie werpt een realistische blik op mijn schuldenpositie, waardoor ik betere beslissingen kan nemen.

 • Stap 1: Identificeer alle bestaande crediteuren.
 • Stap 2: Noteer de voorwaarden van elke lening.
 • Stap 3: Maak afspraken over betalingstermijnen.
 • Stap 4: Update het crediteurensaldo regelmatig.
 • Stap 5: Controleer periodiek de leningen.

Compensatie van verschillen met het eigen vermogen

Soms kloppen de cijfers in mijn boekhouding niet helemaal. Dan gebruik ik het eigen vermogen om deze verschillen te compenseren, zodat mijn balans weer in evenwicht is.

 • Ik begin met het nauwkeurig opstellen van een overzicht van alle bezittingen en schulden.
 • Vervolgens bereken ik het totaal van de activa en passiva apart, om te zien waar het verschil ontstaat.
 • Het eigen vermogen past zich automatisch aan wanneer er een verschil is tussen totale activa en passiva.
 • Aan de creditzijde van mijn balans noteer ik deze aanpassing bij het eigen vermogen, zoals mijn boekhouder me heeft uitgelegd.
 • Deze compensatie helpt mij om inzichtelijk te maken hoeveel kapitaal daadwerkelijk van mij is als zzp’er.
 • Op deze manier zorg ik dat beide kanten van de balans gelijk blijven en bewaar ik een realistische context voor mijn financiële positie.
 • Bij elke verandering in activa of passiva herhaal ik dit proces, zodat alles mooi in balans blijft.
 • Indien nodig neem ik contact op met mijn boekhouder via e – mail om advies te vragen over complexe situaties.

Zelf boekhouden in stappen

“Laten we eens duiken in de wereld van doe-het-zelf boekhouden, waar je met heldere stappen grip krijgt op je financiële huishouding. Ontdek hoe jij als zzp’er de cijfers naar je hand zet en je administratie tot een kloppend geheel maakt.”.

Opzetten van de boekhouding

Het opzetten van een boekhouding lijkt misschien een berg werk, maar ik heb ontdekt dat het overzichtelijk wordt met een helder stappenplan. Zeker voor ons zzp’ers is een gestructureerde aanpak goud waard, zodat we ons weer snel kunnen richten op onze passie in plaats van uurtje-factuurtje administratie.

 1. Kies de juiste boekhoudsoftware: Ga op zoek naar software die past bij jouw bedrijfsgrootte en -behoeften. De keuze hangt af van functionaliteiten zoals facturatie, btw-aangifte en rapportages.
 2. Richt je grootboek in: Bepaal welke rekeningen je nodig hebt voor jouw specifieke business. Dit zijn categorieën waarin je alle financiële gegevens zal rangschikken.
 3. Open een zakelijke bankrekening: Houd persoonlijke en zakelijke financiën gescheiden door een aparte bankrekening te gebruiken voor al je zakelijke transacties.
 4. Stel duidelijke factuurvoorwaarden op: Zorg dat je weet binnen hoeveel dagen klanten moeten betalen en wat eventuele consequenties zijn bij te laat betalen.

Verwerken van de feiten

In mijn ervaring als zzp’er is het correct verwerken van financiële feiten cruciaal. Het maakt zelf boekhouden niet alleen mogelijk, maar ook zinvol door een helder beeld te geven van waar je bedrijf staat.

 • Zorg eerst voor een duidelijk overzicht van al je inkomsten en uitgaven. Dit houdt in dat je elke factuur, bonnetje en banktransactie moet verzamelen.
 • Registreer vervolgens elk financieel feit systematisch in je boekhoudprogramma of spreadsheet. Elke transactie krijgt zijn eigen plek, zodat niets onopgemerkt blijft.
 • Controleer regelmatig je gegevens op juistheid. Fouten kunnen leiden tot een verkeerd beeld van de financiële gezondheid van je onderneming.
 • Classificeer elk financieel feit naar type: zijn het inkomsten, kosten, investeringen of financieringen? Dit helpt bij het maken van de resultatenrekening en eindbalans.
 • Verwerk de data regelmatig; wacht niet tot het einde van het jaar. Door dit maandelijks of zelfs wekelijks te doen, behoud je goed zicht op de cashflow.
 • Analyseer de implicaties van elke transactie. Een grote uitgave kan bijvoorbeeld de beschikbare liquiditeit beïnvloeden of wijzen op noodzakelijke besparingen.
 • Pas indien nodig aanpassingen toe om ervoor te zorgen dat alle informatie correct gecategoriseerd is en dat belastingaangiftes nauwkeurig zijn.
 • Gebruik deze verzamelde en verwerkte gegevens om strategische beslissingen te nemen voor jouw bedrijf. Begrijp hoe kostenbesparing of investeringen toekomstige balansen kunnen beïnvloeden.

Bepalen van de veranderingen

Ik sta elke dag voor de uitdaging om mijn boekhouding up-to-date te houden. Veranderingen in mijn financiën moet ik nauwkeurig bijhouden, zodat ik weet waar ik aan toe ben. Hier zijn de stappen die ik volg:

 • Ik begin met het checken van al mijn recente transacties. Dit omvat geld dat binnenkomt en geld dat ik uitgeef.
 • Vervolgens categoriseer ik deze transacties op type: inkomsten, kosten, investeringen of leningen.
 • Voor elk van deze categorieën kijk ik naar de verschillen ten opzichte van de vorige periode.
 • Ik analyseer welke veranderingen verwacht waren en welke onverwacht zijn. Bij verrassende afwijkingen zoek ik altijd naar een verklaring.
 • De veranderingen voer ik consequent door in mijn slimme boekhoudsheet, wat me helpt tijd te besparen en grip te houden op mijn financiën.
 • Ook besteed ik aandacht aan het eigen vermogen: is dit gestegen of gedaald?
 • Naast het registreren noteer ik ook hoe deze veranderingen invloed kunnen hebben op toekomstige financiële beslissingen.

Analyseren van de gevolgen van de verandering

Ik neem mijn boekhouding serieus en weet dat elke verandering gevolgen heeft. Het analyseren van deze gevolgen is een cruciale stap in het beheer van mijn onderneming.

 • Identificeer de oorzaak van de verandering: Ik kijk eerst naar wat er is gewijzigd. Is er bijvoorbeeld meer uitgegeven aan materialen, of heb ik een nieuwe klant gekregen die op tijd betaalt? Dit helpt mij om te begrijpen welke acties tot de wijzigingen hebben geleid.
 • Meet de impact op activa en passiva: Elke verandering in mijn boekhouding weerspiegelt zich op de balans. Ik controleer hoe de wijziging de waarde van mijn bezittingen en schulden beïnvloedt en noteer eventuele verschuivingen.
 • Beoordeel het effect op liquiditeit: Een gezonde cashflow is essentieel voor zzp’ers zoals ik. Daarom analyseer ik of veranderingen in mijn boekhouding mijn vermogen om rekeningen te betalen aantasten.
 • Evalueer consequenties voor winstgevendheid: Ik wil altijd weten of ik winst maak of verlies lijd. Dus kijk ik naar hoe aanpassingen in uitgaven of inkomsten mijn winst-en-verliesrekening raken.
 • Pas toekomstige budgetten aan: Met behulp van deze analyses stel ik mijn toekomstplannen bij. Misschien moet ik meer investeren in marketing, of kosten besparen op andere gebieden?
 • Reflecteer op groeistrategieën: Verandering kan ook positief zijn! Ik beraden mij over hoe ik het succes kan herhalen of vergroten en integreer dit in mijn groeiplannen.
 • Update procedures voor boekhouden: Als laatste punt pas ik indien nodig het proces van registratie en rapportage aan om nauwkeurigheid te waarborgen en klaar te zijn voor toekomstige evaluaties.

Conclusie

Klaar om je boekhouding in balans te brengen? De stappen die we hebben besproken zijn niet alleen praktisch, maar ook efficiënt. Vraag jezelf af: hoe ga ik deze kennis toepassen binnen mijn eigen onderneming? Bedenk hoe veel overzichtelijker je financiën zullen zijn met een goed bijgehouden balans.

Verder lezen en hulp zoeken kan altijd als je meer wilt weten. Denk aan de rust die het zal geven wanneer alles klopt. Met deze handvatten zet je krachtige stappen vooruit in de financiële wereld van jouw bedrijf!

Veelgestelde Vragen

1. Wat is ‘in balans boekhouden in stappen’ voor zzp’ers?

In balans boekhouden in stappen is een methode die zzp’ers helpt bij het opstellen van een duidelijke financiële administratie, zodat zij inzicht krijgen in hun inkomsten en uitgaven.

2. Waarom is het belangrijk voor zzp’ers om deze methode te volgen?

Het is belangrijk omdat het zzp’ers in staat stelt om hun financiën effectief te beheren, waardoor ze sterke zakelijke beslissingen kunnen nemen op basis van accurate financiële informatie.

3. Welke informatie kan ik vinden over deze methode op jullie blog?

Op onze blog vind je stapsgewijze begeleiding, praktische tips en gedetailleerde uitleg over hoe je boekhouden in balans kunt brengen, allemaal toegespitst op de behoeften van zzp’ers.

4. Kunnen beginners ook beginnen met ‘in balans boekhouden in stappen’?

Ja, onze boekhoudmethode is ontworpen om eenvoudig en begrijpelijk te zijn voor beginners, met heldere instructies die je geleidelijk door het proces leiden.

Ten slotte

Om af te sluiten zijn er een paar programma’s die ik er echt even voor je wil uitlichten. De keuze op het vlak van boekhoudsoftware is namelijk enorm! Er zijn er al ruim 150!

 • Onafhankelijk van wat je doet en voor iedereen geschikt; MKB, ZZP, dienstverlenend, of met een webshop. Dan is E-boekhouden de gevestigde naam. Dit complete pakket kun je hier gratis proberen
 • Een heel populaire speler voor de online ondernemer neemt je administratie in vogelvlucht uit handen. Online factureren? Geen probleem. Eerlijke prijs, super kwaliteit: Moneybird is je vogel. Direct gratis proberen.
 • Wanneer je als dienstverlenende ZZP’er aan de slag bent, van eenvoud houdt en de kosten laag wilt houden, dan is BUNNI een goede keuze. Deze aanbieder maakt je administratie tot een grap, zo makkelijk. Ook BUNNI heeft een gratis proefperiode.
 • Ten slotte wil ik afsluiten met mijn favoriet Moneymonk maakt het leven voor zzp’ers echt tot een feestje en beperkt de tijd voor je administratie tot minuten. Met alle functionaliteiten die je nodig hebt; uren- en rittenregistratie, projectmanagement, en BTW aangifte. Natuurlijk, met een gratis proefmaand.

Check deze toppers zeker, wanneer jij minder wilt boekhouden, meer wilt ondernemen. En altijd zicht wil hebben op je cijfers. En… jij hebt vast wel wat beters te doen, dan al die software te testen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven